Wydawca:
360 Media Diversity LLC

2234 North Federal Hwy No.1467
Boca Raton, FL 33431
USA

contact@8doodles.com
+1 561 668 3361

Regulamin
Polityka Prywatności
Pytania i Odpowiedzi

image

Regulamin strony

Ważne informacje, z którymi warto się zapoznać

Regulamin

Niniejsze Warunki świadczenia usług regulują korzystanie z witryny internetowej znajdującej się pod adresem https://8doodles.com/pl oraz wszelkich powiązanych usług świadczonych przez 8doodles.com/pl

Uzyskując dostęp do https://8doodles.com/pl zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków świadczenia usług i przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług, zabrania się korzystania lub uzyskiwania dostępu do tej witryny lub korzystania z jakichkolwiek innych usług świadczonych przez 8doodles.com/pl

My, 8doodles.com/pl zastrzegamy sobie prawo do przeglądania i zmiany dowolnego z niniejszych Warunków świadczenia usług według własnego uznania. Po wykonaniu tej czynności zaktualizujemy tę stronę. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków świadczenia usług wejdą w życie natychmiast od daty publikacji.

Niniejsze Warunki korzystania z usługi zostały ostatnio zaktualizowane 4 października 2021 r.

 

Ograniczenia użytkowania

Korzystając z tej witryny, gwarantujesz w imieniu swoim, swoich użytkowników i innych stron, które oświadczasz, że nie będziesz:

 1. modyfikować, kopiować, przygotowywać prac pochodnych, dekompilować lub dokonywać inżynierii wstecznej jakichkolwiek materiałów i oprogramowania zawartych w tej witrynie;
 2. usuwać wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakichkolwiek materiałów i oprogramowania na tej stronie;
 3. przenosić materiały na inną osobę lub „kopiować” materiały na jakimkolwiek innym serwerze;
 4. świadomie lub niedbale korzystać z tej strony internetowej lub którejkolwiek z powiązanych z nią usług w sposób, który nadużywa lub zakłóca działanie naszych sieci lub innych usług świadczonych przez 8doodles.com/pl;
 5. korzystać z tej witryny lub powiązanych z nią usług w celu przesyłania lub publikowania jakichkolwiek materiałów nękających, nieprzyzwoitych, obscenicznych, oszukańczych lub niezgodnych z prawem;
 6. korzystać z tej witryny lub powiązanych z nią usług z naruszeniem obowiązujących przepisów lub regulacji;
 7. korzystać z tej witryny w połączeniu z wysyłaniem nieautoryzowanych reklam lub spamu;
 8. zbierać lub gromadzić dane użytkownika bez zgody użytkownika; lub
 9. korzystać z tej witryny lub powiązanych z nią usług w sposób, który może naruszać prywatność, prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich.

Własność intelektualna

Własność intelektualna materiałów zawartych na tej stronie jest własnością lub jest licencjonowana przez 8doodles.com/pl (wydawca: 360 Media Diversity LLC) i jest chroniona przez obowiązujące prawo autorskie i prawo znaków towarowych. Udzielamy naszym użytkownikom licencji indywidualnych, komercyjnych, wyłącznych i niewyłącznych.

Licencja indywidualna udzielana jest użytkownikom indywidualnym korzystającym z gier w celach prywatnych. Licencja komercyjna udzielana jest użytkownikom i partnerom biznesowym korzystającym z gier w celach marketingowych i zarobkowych.

Stanowi to udzielenie licencji, a nie przeniesienie własności. Wszystkie udzielone licencje wygasają automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków świadczenia usług i moą zostać wypowiedziana przez 8doodles.com/pl (wydawca: 360 Media Diversity LLC) w dowolnym momencie.

Treści generowane przez użytkowników

Zachowujesz swoje prawa własności intelektualnej do treści, które przesyłasz do nas w celu publikacji na naszej stronie internetowej. Nigdy nie będziemy rościć sobie prawa własności do Twoich treści, ale wymagamy od Ciebie licencji, aby z nich korzystać.

Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej lub powiązanych z nią usług w celu publikowania, przesyłania, udostępniania lub w inny sposób przesyłania treści objętych prawami własności intelektualnej, udzielasz nam niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, ogólnoświatowej licencji na użytkowanie, rozpowszechniać, modyfikować, uruchamiać, kopiować, publicznie wyświetlać, tłumaczyć lub w inny sposób tworzyć dzieł pochodnych swoich treści w sposób zgodny z preferencjami dotyczącymi prywatności i naszą Polityką prywatności.

Udzieloną nam licencję można w dowolnym momencie wypowiedzieć poprzez usunięcie treści lub konta. Jednak w zakresie, w jakim my (lub nasi partnerzy) wykorzystaliśmy Twoje treści w związku z treściami komercyjnymi lub sponsorowanymi, licencja będzie obowiązywać do momentu zaprzestania przez nas odpowiedniej reklamy lub postu.

Dajesz nam pozwolenie na wykorzystanie Twojej nazwy użytkownika i innych informacji identyfikujących związanych z Twoim kontem w sposób zgodny z Twoimi preferencjami dotyczącymi prywatności oraz naszą Polityką prywatności.

 

Odpowiedzialność

Nasza strona internetowa i materiały na naszej stronie internetowej są dostarczane na zasadzie „tak jak jest”. W zakresie dozwolonym przez prawo 8doodles.com/pl nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw własności intelektualnej własności lub inne naruszenie praw.

W żadnym wypadku 8doodles.com/pl ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wtórne poniesione lub poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z tej witryny lub materiałów na tej stronie, nawet jeśli 8doodles.com/pl lub upoważniony przedstawiciel został poinformowany ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiej szkody.

W kontekście niniejszej umowy „strata następcza” obejmuje wszelkie straty wtórne, straty pośrednie, rzeczywistą lub przewidywaną utratę zysku, utratę korzyści, utratę przychodów, utratę działalności, utratę renomy, utratę możliwości, utratę oszczędności, utratę reputacji, utratę użytkowania i/lub utratę lub uszkodzenie danych, na mocy ustawy, umowy, słuszności, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odszkodowania lub w inny sposób.

Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

 

Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na naszej stronie nie są wyczerpujące i służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. 8doodles.com/pl nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na tej stronie lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek zasobów powiązanych z tą stroną.

Linki

8doodles.com/pl nie dokonało przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą łącza, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą łącza. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia, zatwierdzenia ani kontroli przez 8doodles.com/pl nad witryną. Korzystanie z takiej witryny, do której prowadzą linki, odbywa się na własne ryzyko i zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie własnych badań dotyczących przydatności tych witryn.

Prawo do wypowiedzenia

Możemy zawiesić lub wypowiedzieć Twoje prawo do korzystania z naszej strony internetowej i wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług natychmiast po pisemnym powiadomieniu Cię o jakimkolwiek naruszeniu niniejszych Warunków świadczenia usług.

Usunięcie

Każde postanowienie niniejszych warunków świadczenia usług, które jest całkowicie lub częściowo nieważne lub niewykonalne, zostaje zerwane w zakresie, w jakim jest nieważne lub niewykonalne. Nie ma to wpływu na ważność pozostałej części niniejszych warunków świadczenia usług.

Prawo rządowe

Niniejsze warunki świadczenia usług podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.

Przyjęte zasady użytkowania

Niniejsza polityka dopuszczalnego użytkowania obejmuje produkty, usługi i technologie (łącznie określane jako „Produkty”) dostarczane przez 8doodles.com/pl w ramach jakiejkolwiek trwającej umowy. Została zaprojektowana, aby chronić nas, naszych klientów i ogólną społeczność internetową przed nieetyczną, nieodpowiedzialną i nielegalną działalnością.

Klienci 8doodles.com/pl uznani za angażujących się w działania zabronione przez niniejszą politykę dopuszczalnego użytkowania mogą ponosić odpowiedzialność za zawieszenie usługi i zamknięcie konta. W skrajnych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do zgłaszania takich klientów odpowiednim władzom.

Niniejsza polityka została ostatnio zweryfikowana 4 października 2021 r.

Sprawiedliwe użytkowanie

Udostępniamy naszą stronę z założeniem, że będziecie Państwo korzystali „jak zwykle”, zgodnie z harmonogramem naszej oferty. Jeśli Twoje użycie zostanie uznane za nadmierne, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty lub pojemność może zostać ograniczona.

Sprzeciwiamy się wszelkim formom nadużyć, dyskryminacji, naruszania praw i/lub wszelkim działaniom, które szkodzą jakiejkolwiek grupie, osobie lub zasobowi. Oczekujemy, że nasi klienci oraz, w stosownych przypadkach, ich użytkownicy („użytkownicy końcowi”) będą w podobny sposób angażować nasze produkty w podobnym celu.

Odpowiedzialność klienta

Uważamy, że nasi klienci są odpowiedzialni za ich własne działania, jak również za działania osób korzystających z naszych Produktów za zgodą klienta. Odpowiedzialność ta dotyczy również każdego, kto korzysta z naszych Produktów w sposób nieuprawniony w wyniku niewprowadzenia przez klienta rozsądnych środków bezpieczeństwa.

Akceptując nasze Produkty, nasi klienci zgadzają się zapewnić przestrzeganie niniejszej polityki w imieniu każdego, kto korzysta z Produktów jako ich użytkownicy końcowi. Reklamacje dotyczące działań klientów lub ich użytkowników końcowych będą przekazywane do wskazanej osoby kontaktowej dla danego konta.

Jeśli klient — lub jego użytkownik końcowy lub ktokolwiek korzystający z naszych Produktów w wyniku działania klienta — naruszy nasze zasady dopuszczalnego użytkowania, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich Produktów powiązanych z naruszającym kontem lub samym kontem lub podjęcia wszelkich środków zaradczych lub zapobiegawczych działania, które uznamy za stosowne, bez uprzedzenia. W zakresie dozwolonym przez prawo kredyty nie będą dostępne w przypadku przerw w świadczeniu usług wynikających z naruszenia naszych zasad dopuszczalnego użytkowania.

Zabroniona działalność

Naruszenie praw autorskich i dostęp do nieautoryzowanych materiałów

Nasze Produkty nie mogą być używane do przesyłania, dystrybucji lub przechowywania jakichkolwiek materiałów z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Obejmuje to między innymi:

 1. wszelkie materiały chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, tajemnicą handlową lub innym prawem własności intelektualnej używane bez odpowiedniego upoważnienia, oraz
 2. wszelkie materiały, które są nieprzyzwoite, zniesławiające, stanowią nielegalne groźby lub naruszają przepisy dotyczące kontroli eksportu.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie materiały, które wprowadza, przesyła, rozpowszechnia, transmituje, tworzy lub publikuje za pośrednictwem naszych Produktów lub na naszych Produktach, a także za uzyskanie prawnego pozwolenia na wykorzystanie wszelkich prac zawartych w takich materiałach.

SPAM i nieautoryzowana aktywność wiadomości

Nasze Produkty nie mogą być używane w celu wysyłania niechcianych wiadomości masowych lub handlowych z naruszeniem przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących w Twojej jurysdykcji („spam”). Obejmuje to między innymi wysyłanie spamu, pozyskiwanie klientów ze spamu wysyłanego od innych usługodawców oraz zbieranie odpowiedzi na spam wysyłany od innych usługodawców.

Nasze Produkty nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia niepotwierdzonych list mailingowych lub list numerów telefonów („listy wiadomości”). Obejmuje to między innymi subskrybowanie adresów e-mail lub numerów telefonów do dowolnej listy wiadomości bez zgody właściciela adresu e-mail lub numeru telefonu oraz przechowywanie wszelkich adresów e-mail lub numerów telefonów subskrybowanych w ten sposób. Wszystkie listy wiadomości obsługiwane lub hostowane przez nasze Produkty muszą być objęte „potwierdzoną zgodą”. Weryfikacja adresu lub wyraźnej zgody właściciela numeru telefonu musi być dostępna przez cały okres istnienia listy wiadomości.

Zabraniamy używania w naszych Produktach list e-mailowych, list numerów telefonów lub baz danych zakupionych od stron trzecich, przeznaczonych do celów spamu lub list niepotwierdzonych wiadomości.

Niniejsza polityka dotycząca spamu i nieautoryzowanych wiadomości dotyczy wiadomości wysyłanych przy użyciu naszych Produktów lub wiadomości wysyłanych z dowolnej sieci przez klienta lub dowolną osobę w imieniu klienta, które bezpośrednio lub pośrednio odsyłają odbiorcę do witryny hostowanej za pośrednictwem naszych Produktów.

Działania nieetyczne, wykorzystujące i złośliwe

Nasze Produkty nie mogą być używane w celu reklamowania, przesyłania lub udostępniania w inny sposób jakiegokolwiek oprogramowania, programu, produktu lub usługi, których celem jest naruszenie niniejszych zasad dopuszczalnego użytkowania lub zasad dopuszczalnego użytkowania innych dostawców usług. Obejmuje to między innymi ułatwianie wysyłania spamu i inicjowania sniffingu sieciowego, pingowania, podszywania się pod pakiety, zalewania, bombardowania poczty i ataków typu „odmowa usługi”.

Nasze Produkty nie mogą być używane do uzyskiwania dostępu do żadnego konta lub zasobu elektronicznego, w którym grupa lub osoba próbująca uzyskać dostęp nie jest właścicielem lub nie jest upoważniona do uzyskania dostępu do zasobu (np. „hacking”, „cracking”, „phreaking” itp.) .

Nasze Produkty nie mogą być używane w celu celowego lub lekkomyślnego wprowadzania wirusów lub złośliwego kodu do naszych Produktów i systemów.

Nasze Produkty nie mogą być używane do celowego angażowania się w działania mające na celu nękanie innej grupy lub osoby. Nasza definicja nękania obejmuje m.in. ataki polegające na odmowie usługi, wypowiedzi szerzące nienawiść, propagowanie nietolerancji rasowej lub etnicznej oraz wszelkie działania mające na celu grożenie, nadużycie, naruszenie praw lub dyskryminację jakiejkolwiek grupy lub osoby.

Inne działania uważane za nieetyczne, wykorzystujące i złośliwe obejmują:

 1. Uzyskiwanie (lub próba uzyskania) usług od nas z zamiarem uniknięcia płatności;
 2. Korzystanie z naszej strony w celu uzyskania (lub próby uzyskania) usług od innego dostawcy z zamiarem uniknięcia płatności;
 3. Nieautoryzowanego dostępu, zmiany lub zniszczenia (lub jakiejkolwiek próby tego) jakichkolwiek informacji o naszych klientach lub użytkownikach końcowych za pomocą jakichkolwiek środków lub urządzeń;
 4. Wykorzystywanie naszej strony do zakłócania korzystania z naszej strony i sieci przez innych klientów lub upoważnione osoby;
 5. Publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek treści linków, które nawołują do przemocy, przedstawiają akty przemocy, przedstawiają pornografię dziecięcą lub zagrażają czyimkolwiek zdrowiu i bezpieczeństwu;
 6. Wszelkie działania lub zaniechania naruszające przepisy i regulacje dotyczące ochrony konsumentów;
 7. Wszelkie naruszenia prywatności osoby.

Nasze Produkty nie mogą być używane przez żadną osobę lub podmiot, który jest zaangażowany lub podejrzewany o udział w działaniach lub przyczynach związanych z nielegalnym hazardem; terroryzm; handel narkotykami; handel bronią lub rozprzestrzenianie, opracowywanie, projektowanie, wytwarzanie, produkcja, gromadzenie zapasów lub użycie broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej, broni masowego rażenia lub pocisków; w każdym przypadku w tym wszelkie powiązania z innymi osobami, które wspierają powyższe działania lub przyczyny.

Nieautoryzowane użycie własności 8doodles.com/pl

Zabraniamy podszywania się pod 8doodles.com/pl przedstawiania znaczącej relacji biznesowej z 8doodles.com/pl lub posiadania jakiejkolwiek własności 8doodles.com/pl (w tym naszych Produktów i marki) w celu nieuczciwego uzyskania usług, niestandardowych, patronatu lub użytkownika zaufanie.

O tym regulaminie

Niniejszy regulamin zawiera niewyłączną listę działań i intencji, które uważamy za niedopuszczalne i niezgodne z naszą marką.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmienionej wersji na naszej stronie internetowej. Zmieniona wersja będzie obowiązywać najwcześniej od:

 • data, w której klient korzysta z naszych Produktów po opublikowaniu zmienionej wersji na naszej stronie internetowej; lub
 • 30 dni po opublikowaniu poprawionej wersji na naszej stronie internetowej.


We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

WooCommerce
We use WooCommerce as a shopping system. For cart and order processing 2 cookies will be stored. This cookies are strictly necessary and can not be turned off.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Decline all Services
Save
Accept all Services